13.06 2019

Diplomske naloge

Tesi di laurea

Trieste

INTRODUZIONE

Slo

Darko Bratina je kot profesor sociologije sledil številnim diplomskim nalogam v vlogi mentorja ali so-mentorja, kot navaja sledeči seznam. Dodatni seznam pa navaja tiste diplomske naloge, ki sicer spadajo v sklad, vendar pri teh Bratina ni imel točno določene vloge.

Seznam prikazuje različne teme, o katerih je predaval in katere je raziskoval, ter pri nekaterih odkriva tudi študijski pristop. Glavno mesto v vsebinah zasedata delo in vloga sindikatov, ostale teme so združevanje in krajevna politika, marketing, nenehno spreminjanje učinkovanja sredstev masovnega sporočanja, tiskovine, literatura, radio in kinematografija, pa še takrat komaj nastajajoči trg t. i. home video. Pa še: problem ženske  emancipacije v razvijajočih se državah in raziskovanje pojavov preseljevanja, analiza virov in vpliv turizma na družbene in delovne povezave z informatiko, zdravstvo in alternativna psihiatrija ter novodobno okoljevarstveno ter naravovarstveno vprašanje. Zlahka je opaziti, da so bile zelo zanimive tudi teme, ki so povezane z etničnimi manjšinami, s posebno pozornostjo do furlansko-slovenskega konteksta. V obdobju, ki gre od začetka sedemdesetih let do začetka devetdesetih let, vodijo vsebine diplomskih nalog po točno začrtani poti, ki odseva živo sliko stalno spreminjajoče se družbe, se nanaša predvsem na italijansko okolje, a ne le na tega, in ki si želi, kot zgleda, orisati težave in obljube na obmejnem območju ter v Trivenetu.

Mentor ali somentor Sodelavec
Ita

Come professore di sociologia, Darko Bratina ha avuto l’opportunità di seguire numerose tesi di laurea, in qualità di relatore o di correlatore, come mostra l’elenco che segue. Un secondo elenco è dedicato a quelle tesi per le quali, pur facendo parte del fondo, il ruolo di Bratina non è definito.

L’elenco mette in luce le diverse tematiche attorno alle quali verteva il suo insegnamento e la sua ricerca, in parte rivelando anche il tipo di approccio proposto. A partire dal tema centrale del lavoro e del ruolo dei sindacati, gli argomenti affrontati spaziano dall’associazionismo alla politica locale, dal marketing al continuo mutare dell’impatto dei mezzi di comunicazione di massa, dalla stampa, la letteratura, la radio e il cinema, fino al nascente mercato dell’home video. Dal problema dell’emancipazione femminile nei paesi in via di sviluppo alla disamina dei fenomeni migratori, dall’analisi delle risorse e dell’impatto del turismo alle implicazioni sociali e lavorative dell’informatica, dal tema della sanità e della psichiatria alternativa all’insorgere della questione ambientale ed ecologica. Si nota inoltre l’emergere costante delle tematiche legate alle minoranze etniche, con una particolare attenzione al contesto friulano-sloveno. Nell’arco di un periodo che va dagli inizi degli anni Settanta agli inizi degli anni Novanta, gli argomenti delle tesi delineano un percorso che tende a restituire l’immagine viva di una società in trasformazione continua, in riferimento a un contesto soprattutto italiano ma non solo, e che appare in larga parte volto a ritrarre problemi e promesse della zona confinaria e del Triveneto.

Relatore o correlatore Collaboratore

scroll

down