25.05 - 22.11 2018

Seminarji Kultura in družba

Seminari Cultura e società

Gorizia

Kinoatelje, 38 Piazza Della Vittoria

INTRODUZIONE

Slo

Niz seminarjev Kultura in družba je nastal na osnovi dvojne delovne hipoteze: da bi posebej osvetlili nekatere dele in izseke delovanja Darka Bratine in da bi s pomočjo sopotnikov njegovih izkušenj in današnjih strokovnjakov iz danih področij izostrili njih veljavnost ter aktualnost v soočanju z današnjimi izzivi in vprašanji.

Za analitični in obenem diskusijski poskus smo izbrali Bratinovo značilno metodologijo odprtega seminarja, ki se je je neštetokrat poslužil za vsa kulturna soočanja, od cineforumov (pogovorov ob ogledu filmov) do srečanj s podjetniki ter študijskih posvetov po Italiji in v krajevni stvarnosti.

V poldrugem letu trajanja projekta smo uspeli udejanjiti s številnimi partnerskimi ustanovami in tudi posamezniki pet tematskih seminarjevter dva informativna oz. poglobitvena dogodkav akademskih in raziskovalnih forumih med Deželo Furlanijo Julijsko krajino in Republiko Slovenijo.

Na spletni strani projekta je gradivo, ki je nastalo v okviru seminarjev: uvodi, bibliografije in referati raznih nastopajočih, poročila, medijska sporočila, objave v tisku, galerija fotografij, posnetki, intervjuji, linki za tv reportaže , izvirni spisi Darka Bratine o raznih obravnavanih temah ter izvirni prevodi, ki so nastali za namene seminarjev v okviru projekta.

Davorin Devetak
Koordinator seminarjev Kultura in družba

Ita

La serie di seminari Cultura e società poggia sulla doppia ipotesi di lavoro di mettere a fuoco alcune parti e segmenti dell’attività di Darko Bratina e di misurarne la validità e l’attualità, con l’ausilio di alcuni compagni di queste esperienze e anche di esperti dei vari settori, e confrontandole con le questioni e le sfide di oggi.

Per questo esperimento di analisi e di discussione abbiamo scelto l’usuale metodologia Bratiniana del seminario aperto della quale si è servito per i suoi molteplici confronti culturali dal cineforum agli incontri con gli imprenditori ed ai convegni di studio lungo tutta l’Italia e in ambito locale.

In un anno e mezzo di durata del progetto siamo riusciti a realizzare cinque seminari tematicie due eventiinformativi e d’approfondimentoin ambito accademico e di ricerca tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia.

Sul sito c’è il materiale prodotto nell’ambito dei seminari: introduzioni, bibliografie e interventi dei relatori, report, comunicati stampa, articoli pubblicati, galleria delle fotografie, riprese, interviste, link su reportage tv, scritti originali di Darko Bratina sui vari temi presi in esame e traduzioni degli stessi realizzate appositamente per i seminari nell’ambito del progetto.

Davorin Devetak
Curatore dei seminari Cultura e società

PROGRAM

25. 5. 2018 – Kultura in politika
Univerzitetni pol Gorica – Diplomatske in mednarodne vede Univerze v Trstu

Gian Giacomo Migone
nekdanji predsednik komisije za zunanje zadeve v italijanskem senatu

26. 11. 2018 – Kultura in teritorij
Univerza v Vidmu –  Cantiere Friuli – Ideje in resursi za razvoj krajev ob obrobju

Ekonomist Giovanni Zanetti
Univerza v Torinu; turistični in umetnostni operaterji; grozd za čezmejno sodelovanje med FJK in Slovenijo

28. 3. 2019
Kultura in sociologija 1
Univerza v Trstu / Oddelek za politične in družbene vede (Dispes)

Sociolog Alberto Martinelli
Univerza v Milanu: “EU in neo-nacionalizmi. V spomin na Darka Bratino – evropskega intelektualca”

4. 4. 2019
Kultura in sociologija 2
Univerzitetni pol Gorica / Diplomatske in mednarodne vede Univerze v Trstu

Sociolog Arnaldo Bagnasco
Univerza v Torinu: “Območja sociologije: razgovor z Darkom”

24. 5. 2019
Kultura in meje
Inštitut za narodnostna vprašanja (INV) Ljubljana

Pobudnik politolog Miran Komac (INV)
Čezmejno raziskovanje etničnosti

 

PREDSTAVITVE | DELAVNICE

 

13. 4. 2018
Meja in sobivanje: Fulvio Tomizza, Darko Bratina
Univerza na Primorskem / Fakulteta za humanistične študije Koper

Predstavitev filma Et(h)nos Anche Noi Tudi mi, D. Bratine in projekta Zaupati čez mejo

19. 10. 2018
Sociološko srečanje 2018
Mediadom Pyrhani Piran

Prireditelj: Slovensko sociološko društvo (SSD). Davorin Devetak: “Darko Bratina – sociolog analize in akcije”, na delavnici italijanskih in slovenskih sociologov na letnem srečanju SSD

PROGRAMMA

25.5.2018
Cultura e politica
Polo universitario di Gorizia / Scienze Internazionali e Diplomatiche, Università di Trieste

Gian Giacomo Migone
già presidente della commissione esteri del senato italiano

 

26.11.2018
Cultura e territorio – Università di Udine
Cantiere Friuli – Idee e risorse per lo sviluppo di terre ai margini

Economista Giovanni Zanetti
Università di Torino; operatori turistici e artistici; cluster per la cooperazione transfrontaliera tra FVG e Slovenia

 

28.3.2019
Cultura e sociologia I
Università di Trieste / Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Sociologo Alberto Martinelli
Università di Milano: “L’UE e i neo-nazionalismi. In ricordo di Darko Bratina, intellettuale europeo”

4.4.2019
Cultura e sociologia II
Polo universitario di Gorizia / Scienze Internazionali e Diplomatiche, Università di Trieste

Sociologo Arnaldo Bagnasco
Università di Torino: “Il territorio della sociologia: una chiacchierata con Darko”

22.5.2019
Cultura e confini
Istituto di studi etnici (INV) di Lubiana

Politologo Miran Komac (INV)
La ricerca transfrontaliera dell’etnicità

  

 

PRESENTAZIONI | LABORATORI

 

13.4.2018
Frontiera e convivenza: Fulvio Tomizza, Darko Bratina
Università del Litorale – Facoltà di Studi Umanistici Capodistria

Presentazione del film Et(h)nos Anche Noi Tudi mi, di D.Bratina e del progetto Fiducia oltre il confine

 

19.10.2018
Incontro sociologico 2018
Mediadom Pyrhani Pirano

A cura dell’Associazione sociologica slovena (SSD). Davorin Devetak: “Darko Bratina – sociologo dell’azione e dell’analisi”, al workshop dei sociologi italiani e sloveni al congresso del SSD

scroll

down