25.05 - 24.05 2018

Seminarji Kultura in družba

Seminari Cultura e società

INTRODUZIONE

Slo

Niz seminarjev Kultura in družba je nastal na osnovi dvojne delovne hipoteze: da bi posebej osvetlili nekatere dele in izseke delovanja Darka Bratine in da bi s pomočjo sopotnikov njegovih izkušenj in današnjih strokovnjakov iz danih področij izostrili njih veljavnost ter aktualnost v soočanju z današnjimi izzivi in vprašanji.

Za analitični in obenem diskusijski poskus smo izbrali Bratinovo značilno metodologijo odprtega seminarja, ki se je je neštetokrat poslužil za vsa kulturna soočanja, od cineforumov (pogovorov ob ogledu filmov) do srečanj s podjetniki ter študijskih posvetov po Italiji in v krajevni stvarnosti.

V poldrugem letu trajanja projekta smo uspeli udejanjiti s številnimi partnerskimi ustanovami in tudi posamezniki pet tematskih seminarjevter dva informativna oz. poglobitvena dogodkav akademskih in raziskovalnih forumih med Deželo Furlanijo Julijsko krajino in Republiko Slovenijo.

Na spletni strani projekta je gradivo, ki je nastalo v okviru seminarjev: uvodi, bibliografije in referati raznih nastopajočih, poročila, medijska sporočila, objave v tisku, galerija fotografij, posnetki, intervjuji, linki za tv reportaže , izvirni spisi Darka Bratine o raznih obravnavanih temah ter izvirni prevodi, ki so nastali za namene seminarjev v okviru projekta.

 

Davorin Devetak | koordinator seminarjev Kultura in družba

Ita

La serie di seminari Cultura e società poggia sulla doppia ipotesi di lavoro di mettere a fuoco alcune parti e segmenti dell’attività di Darko Bratina e di misurarne la validità e l’attualità, con l’ausilio di alcuni compagni di queste esperienze e anche di esperti dei vari settori, e confrontandole con le questioni e le sfide di oggi.

Per questo esperimento di analisi e di discussione abbiamo scelto l’usuale metodologia Bratiniana del seminario apertodella quale si è servito per i suoi molteplici confronti culturali dal cineforum agli incontri con gli imprenditori ed ai convegni di studio lungo tutta l’Italia e in ambito locale.

In un anno e mezzo di durata del progetto siamo riusciti a realizzare cinque seminari tematicie due eventiinformativi e d’approfondimentoin ambito accademico e di ricerca tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia.

Sul sito c’è il materiale prodotto nell’ambito dei seminari: introduzioni, bibliografie e interventi dei relatori, report, comunicati stampa, articoli pubblicati, galleria delle fotografie, riprese, interviste, link su reportage tv, scritti originali di Darko Bratina sui vari temi presi in esame e traduzioni degli stessi realizzate appositamente per i seminari nell’ambito del progetto.

 

Davorin Devetak | curatore dei seminari Cultura e società

PROGRAMMA

25. 5. 2018 Kultura in politika, Univerzitetni pol Gorica / Diplomatske in mednarodne vede Univerze v Trstu

Gian Giacomo Migone, nekdanji predsednik komisije za zunanje zadeve v italijanskem senatu.

 

26. 11. 2018. Kultura in teritorij, Univerza v Vidmu –  Cantiere Friuli – Ideje in resursi za razvoj krajev ob obrobju

Ekonomist Giovanni Zanetti, Univerza v Torinu; turistični in umetnostni operaterji; grozd za čezmejno sodelovanje med FJK in Slovenijo.

 

28. 3. 2019 Kultura in sociologija 1, Univerza v Trstu / Oddelek za politične in družbene vede (Dispes)

Sociolog Alberto Martinelli, Univerza v Milanu: “EU in neo-nacionalizmi. V spomin na Darka Bratino – evropskega intelektualca”.

 

4. 4. 2019 Kultura in sociologija 2, Univerzitetni pol Gorica / Diplomatske in mednarodne vede Univerze v Trstu

Sociolog Arnaldo Bagnasco, Univerza v Torinu: “Območja sociologije: razgovor z Darkom”.

 

24. 5. 2019 Kultura in meje, Inštitut za narodnostna vprašanja (INV) Ljubljana

Čezmejno raziskovanje etničnosti – pobudnik politolog Miran Komac (INV).

 

 

PREDSTAVITVE | DELAVNICE

 

13. 4. 2018 Meja in sobivanje: Fulvio Tomizza, Darko Bratina, Univerza na Primorskem / Fakulteta za humanistične študije Koper

Predstavitev filma Et(h)nos Anche Noi Tudi mi, D. Bratine in projekta Zaupati čez mejo.

 

19. 10. 2018 Sociološko srečanje 2018, Mediadom Pyrhani Piran

Prireditelj: Slovensko sociološko društvo (SSD). Davorin Devetak: “Darko Bratina – sociolog analize in akcije”, na delavnici italijanskih in slovenskih sociologov na letnem srečanju SSD.


 

25.5.2018 Cultura e politica, Polo universitario di Gorizia / Scienze Internazionali e Diplomatiche, Università di Trieste

Gian Giacomo Migone, già presidente della commissione esteri del senato italiano.

 

26.11.2018 Cultura e territorio – Università di Udine, Cantiere Friuli – Idee e risorse per lo sviluppo di terre ai margini

Economista Giovanni Zanetti, Università di Torino; operatori turistici e artistici; cluster per la cooperazione transfrontaliera tra FVG e Slovenia.

 

28.3.2019 Cultura e sociologia I, Università di Trieste / Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Sociologo Alberto Martinelli, Università di Milano: “L’UE e i neo-nazionalismi. In ricordo di Darko Bratina, intellettuale europeo”.

 

4.4.2019 Cultura e sociologia II, Polo universitario di Gorizia / Scienze Internazionali e Diplomatiche, Università di Trieste

Sociologo Arnaldo Bagnasco, Università di Torino: “Il territorio della sociologia: una chiacchierata con Darko”.

 

22.5.2019 Cultura e confini, Istituto di studi etnici (INV) di Lubiana

La ricerca transfrontaliera dell’etnicità – A cura del politologo Miran Komac (INV).

  

 

PRESENTAZIONI | LABORATORI

 

13.4.2018 Frontiera e convivenza: Fulvio Tomizza, Darko Bratina, Università del Litorale – Facoltà di Studi Umanistici Capodistria

Presentazione del film Et(h)nos Anche Noi Tudi mi, di D.Bratina e del progetto Fiducia oltre il confine.

 

19.10.2018 Incontro sociologico 2018, Mediadom Pyrhani Pirano

A cura dell’Associazione sociologica slovena (SSD). Davorin Devetak: “Darko Bratina – sociologo dell’azione e dell’analisi”, al workshop dei sociologi italiani e sloveni al congresso del SSD.

Click & Hold