20.10 2017

Simpozij Zaupati čez mejo. Vizija Darka Bratine med družbo in politiko

Il convegno Fiducia oltre il confine. La visione di Darko Bratina tra società e politica

Gorizia

Via Giosuè Carducci, 2 - 34170 Gorizia

INTRODUZIONE

Slo

Kinoatelje se je želel ob štiridesetletnici pokloniti svojemu ustanovitelju s posebnim dogodkom, in sicer s simpozijem Zaupati čez mejo. Vizija Darka Bratine med družbo in politiko. 20. oktobra 2017 smo tako v Gorici, med sedežema Fundacije Goriške hranilnice in Hiše filma, obujali spomine, razpravljali in poslušali pričevanja o različnih vidikih življenja in dela goriškega družboslovca, politika, filmskega kritika in strokovnjaka.

Ob tem smo skušali raziskati morebitno zapuščino njegovih razmišljanj in njegovega posebnega delovanja, ki je bilo pogosto usmerjeno na različna področja in ga je zaznamoval izrazito interdisciplinaren pristop. Po zaslugi goste mreže izmenjav in sodelovanj je nastal dvojezični dogodek (razpoložljivo je bilo simultano tolmačenje v slovenščino in italijanščino) v okviru italijanskega Tedna sociologije, ki je potekal po vsej Italiji od 13. do 20. oktobra 2017. Ta sinergija je pomenila tudi poskus udejanjenja družboslovnega razmišljanja Darka Bratine v sodobnem kontekstu.

Ita

Il Kinoatelje, in occasione dei suoi quarant’anni, ha voluto rendere omaggio alla figura del fondatore con un evento speciale: il convegno Fiducia oltre il confine. La visione di Darko Bratina tra società e politica. È stata un’intera giornata, quella del 20 ottobre 2017 a Gorizia tra la sede della Fondazione Carigo e il Palazzo del Cinema, dove sono stati approfonditi, tra ricordi, riflessioni e testimonianze, diversi aspetti della vita e dell’operato del sociologo, politico, critico e studioso di cinema goriziano.

Allo stesso tempo, si è cercato di indagare sulle possibili eredità del suo pensiero e del suo particolare modo di agire, spesso orientato su diversi fronti e caratterizzato da un approccio interdisciplinare. Così, grazie a una fitta rete di scambi e collaborazioni è nato questo evento proposto in forma bilingue (in italiano e sloveno con interpretazione simultanea) e inserito nella prestigiosa cornice della Settimana della Sociologia che si è tenuta in tutta Italia dal 13 al 20 ottobre 2017. Una sinergia che ha rappresentato anche un intento di attualizzazione del pensiero sociologico di Darko Bratina, messo a confronto con la contemporaneità.

PROGRAM

Pobuda Kinoateljeja je stremela k različnim ciljem. Med drugim smo želeli izpostaviti vlogo sociologije pri razumevanju družbenih sprememb ne samo kot množičnih trendov, temveč tudi kot dejavnikov, ki se uvrščajo v specifične družbene in območne kontekste.

Želeli smo tudi obravnavati in širše predstaviti zgled Darka Bratine, pomen in aktualnost njegovega razmišljanja ter težo njegove znanstvene zapuščine. V ta namen smo v sekciji Vizija Darka Bratine v sodobni politični praksi zbrali nekaj političnih osebnosti, v sekciji Sledi Darka Bratine v družbenih vedah pa nekaj družboslovcev. Vsi sodelujoči so Darka Bratino poznali ali z njim sodelovali v različnih funkcijah in okoliščinah. Oba dela simpozija je koordiniral Cristiano Degano, predsednik novinarske zbornice Furlanije Julijske krajine.

V drugem delu dogodka smo v Hiši filma prikazali dokumentarni film ET(h)NOS Anche noi Tudi mi Borisa Palčiča (Kinoatelje, 2004), prefinjen dvojni portret Darka Bratine in istrskega pisatelja Fulvia Tomizze, na različnih straneh meje rojenih predstavnikov različnih manjšin, ki so ju v življenju spremljale številne vzporednice. Skupno jima je bilo stremljenje k strpnosti in miroljubnemu sožitju v prostoru, ki sta ga zaznamovali naravna kompleksnost ter navzočnost različnih jezikov in kultur, pa tudi travmatični in v več ozirih še nerazčiščeni zgodovinski dogodki. Popoldanskega dela dogodka se je z osebnim, občutenim pričanjem udeležila tudi Darkova hči Majda Bratina. Simpozij je bil med drugim uvod v širši projekt “Zaupati čez mejo. Darko Bratina med sociologijo in filmom, namenjen nadaljnjemu razglabljanju o skupnih poteh, primernih za sedanjost in prihodnost, po zgledu človeka, ki je bil za marsikoga ključna figura na čezmejnem območju. Pojem zaupanja se je tako na simpoziju kot v projektu tesno navezoval na pojem poznavanja drugega in na to, kar je onkraj miselnih, zemljepisnih, političnih in družbenih meja. S tega vidika »onkraj meje« ne najdemo nečesa, kar je drugačno oziroma tuje, temveč nekaj, kar dopolnjuje in zrcali.

 

Simpozij je nastal kot sodelovanje različnih ustanov, ki so v teh vsebinah našle pomembno stičišče. Naj jih naštejem: Društvo Darko Bratina, Oddelek za jezikoslovje in književnost Univerze v Vidmu, Oddelek za politične in družbene vede Univerze v Trstu, Kinoatelje, Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ), Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) ter Sociologia 2020 (mreža inštitutov za sociološka raziskovanja Furlanije Julijske krajine).

Emanuela Masseria

Zbornik simpozija

PROGRAMMA

L’iniziativa del Kinoatelje contemplava diversi obiettivi. Uno degli scopi era, ad esempio, evidenziare la capacità della sociologia di leggere i mutamenti sociali non solo come macrotendenze ma anche collocandoli in specifici contesti sociali e territoriali.

Un secondo obiettivo era quello di trattare e diffondere l’esempio di Darko Bratina, la rilevanza e l’attualità dei suoi ragionamenti e la portata della sua eredità scientifica. Per realizzare tutto questo alcuni personaggi politici sono stati invitati a portare il loro contributo nella sezione La visione di Darko Bratina alla prova della politica contemporanea, dei sociologi sono invece intervenuti nella sezione Le tracce di Darko Bratina sul sentiero delle scienze sociali. Tutti i relatori hanno conosciuto o hanno collaborato, a vario titolo e in diversi contesti, con Darko Bratina. Le due parti del convegno sono state coordinate da Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

La seconda parte della giornata al Palazzo del Cinema ha visto invece la proiezione del film documentario ET(h)NOS. Anche noi Tudi mi di Boris Palčič (Kinoatelje, 2004), un interessante raffronto tra Darko Bratina e lo scrittore istriano Fulvio Tomizza, due uomini nati su due lati diversi del confine, entrambi esponenti di due minoranze, accomunati da un percorso ricco di similitudini. Bratina e Tomizza condividevano due visioni del mondo improntate al rispetto e alla pacifica convivenza in uno spazio caratterizzato da una complessità naturale, data dalla presenza di diverse lingue e culture ma anche di fatti storici traumatici di difficile elaborazione. Al contesto pomeridiano dell’evento ha preso parte anche la figlia di Darko, Majda Bratina, con una sua personale e sentita testimonianza. Con questo convegno si è dato il via anche al progetto più ampio, Fiducia oltre il confine: Darko Bratina tra sociologia e cinema, sempre con lo scopo di continuare a elaborare percorsi condivisi, adatti al presente e al futuro, partendo dall’esempio di quella che per molti è stata una figura di riferimento per il territorio transfrontaliero. Il concetto di “fiducia”, presente nel titolo, sia nel caso del convegno che del progetto, era ed è strettamente legato alla conoscenza dell’Altro e di quanto c’è al di là delle frontiere mentali, geografiche, politiche e sociali. “Oltre il confine”, in quest’ottica, non troviamo quindi il diverso o l’estraneo, ma il complementare in cui rispecchiarci.

 

Il convegno è stato organizzato con diverse realtà che in queste riflessioni hanno trovato un punto di incontro: Associazione Darko Bratina; DILL – Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, Università degli Studi di Udine; DISPeS – Dipartimento di scienze politiche e sociali, Università degli Studi di Trieste; Kinoatelje; SKGZ – Unione culturale economica slovena; Istituto sloveno di ricerche (SLORI) e Sociologia 2020 (rete degli istituti di ricerca sociologica nel FVG).

Emanuela Masseria

Atti del convegno

scroll

down