13.10 2019

Camera Obscura – stičišče pogledov

Camera oscura – convergenza di prospettive

Gorizia

Piazza Transalpina

INTRODUZIONE

Slo

V viziji Darka Bratine je bil širok goriški prostor, ki zaobjema čezmejno ozemlje z več kot 300.000 prebivalci, kjer naj bi baricentrična Gorica sprožila in širila koncentrične kroge v slogu velikega objema. Zato pa je potrebno solidno goriško jedro, odprto v svet, jezikovno in kulturno večplastno, brez predsodkov in inkluzivno. Jedro, ki ga je Darko ponazarjal s pojmom »dve Gorici, eno mesto« in delovanje v tej smeri spodbujal po načelu »misli globalno, deluj lokalno«. Minila so mnoga desetletja, a njegova razmišljanja in vizije so še vedno aktualna, ostajajo navdih in izziv mladim generacijam. Kinoatelje želi s postavitvijo instalacije Camera Obscura – Stičišče pogledov avtorja Jakoba Koncuta na Trg Evrope Goričanom in mimoidočim ponuditi priložnost za spontan premislek, kakšna je lahko danes vizija našega skupnega življenja v mestu na meji. Boter projekta je podjetje Datapan, ki svoja pridobljena znanja, veščine in kapital odgovorno usmerja tudi v inovativne projekte in podporo razvoja lokalnega prostora.

Ita

La visione di Darko Bratina era centrata su uno spazio goriziano ampio che comprendesse un’area oltreconfine con più di 300.000 abitanti, dove la Gorizia baricentrica avrebbe liberato e diffuso cerchi concentrici come un enorme abbraccio. Per questo è necessario un nucleo goriziano solido, aperto al mondo, linguisticamente e culturalmente vario, senza pregiudizi e inclusivo. Un centro che Darko illustrava con lo slogan “due Gorizie, una città”, incoraggiandone la realizzazione secondo il principio “pensa globalmente, agisci localmente”. Diversi decenni sono passati, ma le sue visioni e riflessioni rimangono attuali e sono tutt’ora fonte di ispirazione e sfide per le nuove generazioni. Con l’installazione Camera oscura: convergenza di prospettive di Jakob Koncut in Piazza della Transalpina, il Kinoatelje vuole offrire ai Goriziani e a chi è di passaggio un’occasione per una riflessione spontanea sulla vita in comune in città contermini e lungo il confine. Il progetto è sostenuto dall’azienda Datapan, che da tempo usa in modo responsabile le proprie competenze, abilità e capitali anche per progetti innovativi e a sostegno dello sviluppo dell’area locale.

PROGRAM

Koncept instalacije povezuje idejo skupnega goriškega prostora s ključnimi elementi pojava camere obscure in v obiskovalcu izzove vprašanja, ki ga spodbudijo k oblikovanju lastnega mnenja, občutka in emocije.

Camera obscura je optičen fenomen, ki se pojavi v temnem prostoru z majhno luknjo, skozi katero prodira svetloba. Majhna luknja omogoča, da svetloba skozi njo vstopa v notranjost temnega prostora in v njem izriše obrnjeno podobo zunanjega pogleda. Izkustvo popolnoma temnega prostora, svetlobna deprivacija in skorajšnja taktilnost svetlobe so elementi camere obscure, ki nas zaradi nevsakdanjosti pritegnejo in povabijo k razmisleku. Slednji predstavljajo inspiracijo in glavno vodilo pri zasnovi instalacije.

Prostorska razdelitev instalacije se deli na dva dela. Obiskovalec vstopi v labirint, kjer postopoma začne primanjkovati svetlobe. Pot nadaljuje v temi in se po prostoru orientira samo s pomočjo dotika. V tem času se vid obiskovalca prilagodi temi in ko vstopi v osrednji prostor, zagleda na zavesi obrnjeno projekcijo sosednjega mesta. Obiskovalec lahko skozi zaveso prehaja na drugo stran prostora, kjer se nahaja obrnjena projekcija mesta, iz katerega je v instalacijo vstopil. Projekcijska zavesa, ki fizično razmejuje osrednji prostor, predstavlja stičišče dveh mest in dveh pogledov nanje in ju simbolično povezuje v medsebojno odvisno celoto. Pot obiskovalec nadaljuje skozi drugi labirint, kjer se spet privadi na svetlobo in iz njega izstopi v sosednjem mestu.

PROGRAMMA

L’idea alla base dell’installazione collega la nozione di uno spazio goriziano comune agli elementi chiave della camera oscura, evocando nel visitatore domande che lo stimolino a formare delle proprie opinioni, sensazioni ed emozioni.

La camera oscura è un dispositivo ottico che nasce in uno spazio scuro con un foro che fa trafilare la luce. Questo foro permette alla luce di penetrare all’interno dello spazio oscurato, proiettandovi l’immagine capovolta di ciò che vediamo all’esterno. L’esperienza dello spazio completamente oscurato, la privazione di luce e la quasi tattibilità della luce sono gli elementi principali della camera oscura che, per la loro singolarità, ci attraggono e ci invitano a riflettere. Rappresentano anche l’ispirazione principale di quest’installazione.

La disposizione dell’installazione è divisa in due parti. Il visitatore entra in un labirinto dove gradualmente viene a mancare la luce. Continuando a camminare al buio, può orientarsi solamente con l’aiuto del tatto. Durante questo tempo la vista del visitatore si adegua al buio, e una volta entrato nel centro dello spazio vedrà proiettata su una tendina l’immagine capovolta della città vicina. Il visitatore può passare all’altro lato attraverso la tendina, trovandovi l’immagine capovolta della città da cui era entrato. La tendina, che divide fisicamente lo spazio centrale, rappresenta la convergenza di due città, nonché di due prospettive, unendole simbolicamente in un insieme segnato da un’interazione reciproca. Il percorso prosegue attraverso un labirinto dove il visitatore torna ad abituarsi alla luce, uscendone nell’altra città.

 

scroll

down