25.05 - 22.11 2018

Seminarji Kultura in družba

Seminars Culture and Society

Gorizia

Kinoatelje, 38 Piazza Della Vittoria

INTRODUCTION

Slo

Niz seminarjev Kultura in družba je nastal na osnovi dvojne delovne hipoteze: da bi posebej osvetlili nekatere dele in izseke delovanja Darka Bratine in da bi s pomočjo sopotnikov njegovih izkušenj in današnjih strokovnjakov iz danih področij izostrili njih veljavnost ter aktualnost v soočanju z današnjimi izzivi in vprašanji.

Za analitični in obenem diskusijski poskus smo izbrali Bratinovo značilno metodologijo odprtega seminarja, ki se je je neštetokrat poslužil za vsa kulturna soočanja, od cineforumov (pogovorov ob ogledu filmov) do srečanj s podjetniki ter študijskih posvetov po Italiji in v krajevni stvarnosti.

V poldrugem letu trajanja projekta smo uspeli udejanjiti s številnimi partnerskimi ustanovami in tudi posamezniki pet tematskih seminarjevter dva informativna oz. poglobitvena dogodkav akademskih in raziskovalnih forumih med Deželo Furlanijo Julijsko krajino in Republiko Slovenijo.

Na spletni strani projekta je gradivo, ki je nastalo v okviru seminarjev: uvodi, bibliografije in referati raznih nastopajočih, poročila, medijska sporočila, objave v tisku, galerija fotografij, posnetki, intervjuji, linki za tv reportaže , izvirni spisi Darka Bratine o raznih obravnavanih temah ter izvirni prevodi, ki so nastali za namene seminarjev v okviru projekta.

Davorin Devetak
Koordinator seminarjev Kultura in družba

Eng

The series of seminars Culture and Society works on the double hypothesis of focusing on some parts and segments of Darko Bratina’s activity and measuring its validity and modernity, with the help of some partners of these experiences and also of experts from various sectors, and comparing them with today’s issues and challenges.

For this experiment of analysis and discussion we have chosen the usual Bratinian methodology of the open seminar which has served for its multiple cultural comparisons from the cinema forum to meetings with entrepreneurs and study conferences throughout Italy and locally.

In a year and a half of duration of the project we managed to carry out five thematic seminars and two information and in-depth events in the academic and research field between the Friuli Venezia Giulia Region and the Republic of Slovenia.

On the site there is the material produced as part of the seminars: introductions, bibliographies and speeches by the speakers, reports, press releases, published articles, photo gallery, filming, interviews, links on TV reports, original writings by Darko Bratina on the various themes examined and translations of the same specifically created for the seminars within the project.

Davorin Devetak
Curator of the seminars Culture and society

PROGRAM

25. 5. 2018 – Kultura in politika
Univerzitetni pol Gorica – Diplomatske in mednarodne vede Univerze v Trstu

Gian Giacomo Migone
nekdanji predsednik komisije za zunanje zadeve v italijanskem senatu.

26. 11. 2018 – Kultura in teritorij
Univerza v Vidmu –  Cantiere Friuli – Ideje in resursi za razvoj krajev ob obrobju

Ekonomist Giovanni Zanetti
Univerza v Torinu; turistični in umetnostni operaterji; grozd za čezmejno sodelovanje med FJK in Slovenijo.

28. 3. 2019
Kultura in sociologija 1
Univerza v Trstu / Oddelek za politične in družbene vede (Dispes)

Sociolog Alberto Martinelli
Univerza v Milanu: “EU in neo-nacionalizmi. V spomin na Darka Bratino – evropskega intelektualca”.

4. 4. 2019
Kultura in sociologija 2
Univerzitetni pol Gorica / Diplomatske in mednarodne vede Univerze v Trstu

Sociolog Arnaldo Bagnasco
Univerza v Torinu: “Območja sociologije: razgovor z Darkom”.

24. 5. 2019
Kultura in meje
Inštitut za narodnostna vprašanja (INV) Ljubljana

Pobudnik politolog Miran Komac (INV)
Čezmejno raziskovanje etničnosti

 

PREDSTAVITVE | DELAVNICE

 

13. 4. 2018
Meja in sobivanje: Fulvio Tomizza, Darko Bratina
Univerza na Primorskem / Fakulteta za humanistične študije Koper

Predstavitev filma Et(h)nos Anche Noi Tudi mi, D. Bratine in projekta Zaupati čez mejo.

19. 10. 2018
Sociološko srečanje 2018
Mediadom Pyrhani Piran

Prireditelj: Slovensko sociološko društvo (SSD). Davorin Devetak: “Darko Bratina – sociolog analize in akcije”, na delavnici italijanskih in slovenskih sociologov na letnem srečanju SSD.

SCHEDULE

25.5.2018
Cultura e politica
University of Gorizia / International and Diplomatic Sciences, University of Trieste

Gian Giacomo Migone
already president of the già presidente della Foreign Affairs Committee of the Italian Senate.

 

26.11.2018
Cultura e territorio – Università di Udine
Cantiere Friuli – Ideas and resources for developing lands on the border

Economista Giovanni Zanetti
University of Turin; tourist and artistic operators; cluster for cross-border cooperation between FVG and Slovenia

 

28.3.2019
Cultura e sociologia I
University of Trieste / Department of Political and Social Sciences

Sociologo Alberto Martinelli
University of Milan: “The EU and neo-nationalisms. In memory of Darko Bratina, European intellectual”

4.4.2019
Cultura e sociologia II
University of Gorizia / International and Diplomatic Sciences, University of Trieste

Sociologo Arnaldo Bagnasco
University of Turin: “The territory of sociology: a chat with Darko”

22.5.2019
Cultura e confini
Istituto di studi etnici (INV) di Lubiana

Political scientist Miran Komac (INV)
The cross-border search for ethnicity

  

 

PRESENTATIONS | WORKSHOPS

 

13.4.2018
Frontiera e convivenza: Fulvio Tomizza, Darko Bratina
Università del Litorale – Facoltà di Studi Umanistici Capodistria

Presentation of the film “Et(h)nos Also Noi Tudi mi”, by D.Bratina and the “Fiducia Oltre” il confine project.

 

19.10.2018
Incontro sociologico 2018
Mediadom Pyrhani Pirano

A cura dell’Associazione sociologica slovena (SSD).
Davorin Devetak: “Darko Bratina – sociologo dell’azione e dell’analisi”, al workshop dei sociologi italiani e sloveni al congresso del SSD.

scroll

down