13.06 2019

Diplomske naloge

Degree thesis

Trieste

INTRODUCTION

Slo

Darko Bratina je kot profesor sociologije sledil številnim diplomskim nalogam v vlogi mentorja ali so-mentorja, kot navaja sledeči seznam. Dodatni seznam pa navaja tiste diplomske naloge, ki sicer spadajo v sklad, vendar pri teh Bratina ni imel točno določene vloge.

Seznam prikazuje različne teme, o katerih je predaval in katere je raziskoval, ter pri nekaterih odkriva tudi študijski pristop. Glavno mesto v vsebinah zasedata delo in vloga sindikatov, ostale teme so združevanje in krajevna politika, marketing, nenehno spreminjanje učinkovanja sredstev masovnega sporočanja, tiskovine, literatura, radio in kinematografija, pa še takrat komaj nastajajoči trg t. i. home video. Pa še: problem ženske  emancipacije v razvijajočih se državah in raziskovanje pojavov preseljevanja, analiza virov in vpliv turizma na družbene in delovne povezave z informatiko, zdravstvo in alternativna psihiatrija ter novodobno okoljevarstveno ter naravovarstveno vprašanje. Zlahka je opaziti, da so bile zelo zanimive tudi teme, ki so povezane z etničnimi manjšinami, s posebno pozornostjo do furlansko-slovenskega konteksta. V obdobju, ki gre od začetka sedemdesetih let do začetka devetdesetih let, vodijo vsebine diplomskih nalog po točno začrtani poti, ki odseva živo sliko stalno spreminjajoče se družbe, se nanaša predvsem na italijansko okolje, a ne le na tega, in ki si želi, kot zgleda, orisati težave in obljube na obmejnem območju ter v Trivenetu.

 

Diplomske naloge | mentor ali somentor

Diplomske naloge | sodelavec

Mentor ali somentor Sodelavec
Eng

As a sociology professor, Darko Bratina had the opportunity to follow many degree theses, as supervisor or co-supervisor, as the list below shows. A second list is dedicated to the theses for which, although he was part of the fund, Bratina’s role is not defined.

The list highlights different subjects on which his teaching and research were focused, partly revealing the type of approach proposed. Starting from the central theme about the work and the role of the unions, the topics addressed change from associationism to local politics, to marketing and to the continuous change of the impact the mass media have: press, literature, radio and cinema, up to the new born home video market. From the female emancipation in developing countries issue to the examination of migratory phenomena, from the analysis of tourism’ resources and impact to the social and working implications of computer technology, from the topic on health and alternative psychiatry to the beginning of the environmental and ecological issue. It’s clearly visible the constant growing of issues related to ethnic minorities, with particular attention to the Friulian-Slovenian context. Over a period ranging from the early seventies to the early nineties, the thesis topics highlight a path made to return the reality of a society constantly changing, in reference especially to the Italian context, but not just, which aims to highlights problems and promises in the border area and the Triveneto area.

 

Degree thesis | supervisor or co-supervisor 

Degree thesis | collaborator

Relatore o correlatore Collaboratore

scroll

down