vizije | Visions

Epohalne spremembe in nova vloga manjšin

Epochal changes and the new role of minorities

Gorizia 14 . 11 . 1992

POVZETEK | EXCERPT

slo

Klasična centralistična država-nacija ima, potem ko je že propadla njena realsocialistična inačica, kjer je združevalni pojem nacije nadomeščala partija, po vsej verjetnosti štete dneve. To pa odpira zanimiva čeravno kompleksna vprašanja tako na mednarodnopravnem področju kot tudi glede varstva manjšin. Varstvo manjšin in kultur predstavlja danes ekološki problem tako kot varstvo okolja…

- Primorski dnevnik

eng

The days of the classic centralist state-nation are most likely numbered after the collapse of its real-socialist variant, in which the uniting concept of the nation was replaced by the party. That opens interesting although complex questions both in the field of international law and the field of minority protection. The protection of minorities and cultures is today an ecological issue just like environmental protection…

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Senator Bratina pointed out the insufficient sensitivity to the issues of language and minorities <br />

Sen. Bratina opozoril na premajhno občutljivost do vprašanja jezika in manjšin

Senator Bratina pointed out the insufficient sensitivity to the issues of language and minorities

Roma 24 . 02 . 1996
A talk with Darko Bratina, a newly elected Senator

Pogovor z Darkom Bratino novoizvoljenim senatorjem

A talk with Darko Bratina, a newly elected Senator

Trieste 08 . 04 . 1992