Bill n.1097:
Reorganisation and reform of the Italian institutions and educational programs abroad

Zakonski osnutek št. 1097:
Preureditev in reforma italijanskih institucij in šolskih in izobraževalnih dejavnosti v tujini

Roma 24 . 03 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

eng

Art.1 (Purpose). 1. The Republic [...] guarantees and promotes, as a contribution to the development of multicultural relations, the preservation and dissemination of the use of Italian language and knowledge of culture, as well as any other educational initiative among Italian citizens abroad and their relatives, the naturalized citizens of Italian origin and the citizens of the host countries or of third countries interested in them.

slo

1. člen (cilji). 1. Republika [...] zagotavlja in spodbuja, za razvoj medkulturnih odnosov, ohranjevanje in širjenje italijanskega jezika in poznavanja italijanske kulture, kot tudi vsake druge vzgojne pobude med italijanskimi državljani v tujini in njihovimi sorodniki, naturaliziranimi državljani italijanskega porekla in državljani gostujočih in tretjih držav, ki se zanje zanimajo.

Contextualisation

Scroll to read