62° public session - Shorthand report:
Discussion about motions for the economic situation in Trieste

62. javno zasedanje – Stenografski povzetek:
Razprava o resolucijah o gospodarskem položaju na Tržaškem

Trieste 29 . 10 . 1992

POVZETEK | EXCERPT

eng

We must therefore finally deal seriously with Trieste and the Eastern area, including Gorizia, with the problems that the city is currently facing and with the economic backlash that it risks to suffer if it does not obtain the minimum guarantees that have been provided from the free zone.

slo

Končno se moramo začeti resno ukvarjati s Trstom in vzhodnim območjem, vključno z Gorico, s problemi, s katerimi se mesto trenutno srečuje, in z gospodarskim protiudarcem, ki ga tvega, če ne bo prejelo vsaj minimalnih jamstev, ki jih je doslej imelo kot prostocarinsko območje.

Contextualisation

Scroll to read