AKCIJE, STRASTI, VIZIJE

ACTIONS, PASSIONS, VISIONS

DARKO BRATINA je na področju kulture, v družbi in politiki svoje akcije vedno osnoval na analizi in globalni viziji. Po Wrightu Millsu smo to sposobnost imenovali njegovo sociološko imaginacijo, ki tudi v kaosu razloči temeljne družbene poteze in lahko pripomore k njenim spremembam, izboljšanju. Darka Bratino so podpirale tudi njegove strasti – umirjene, neomajne, vztrajne. Predvsem strast do znanja in filma, čut pripadnosti čezmejni domovini, strast za politiko in novi svet, ki ga je naznanjala.

Analysis and wide views guided DARKO BRATINA's actions in the field of culture, in society and in politics. Based on Wright Mills, this was his sociological imagination that can distinguish the warp of a company even in chaos, to modify it, improve it. Supporting him, Darko Bratina also had his passions, measured but convinced and tenacious. First of all, the passion for knowledge and for cinema, for a conscious belonging to a space beyond the border, the passion for politics and the new world that it announced.

Biti obenem Slovenec in Italijan ni zapleteno,
je kvečjemu očarljivo.

Being Italian and Slovenian together isn't hard,
if anything it's just fascinating.

Večkrat se sprašujem, kako je mogoče živeti na meji, ali bolje rečeno v mejnem pasu [...] in ne poznati ene ali druge množice, ki ne moreta biti drugega kot komplementarni, kakor določa veda o množicah, prav zaradi meje same.

Often I wonder how it is possible to live on the border or rather in the border area [...] ignoring one or the other set that can only be, as the set theory defines, the one complementary to the other in virtue of the border itself.