Disegno di legge n.1097:
Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero

Zakonski osnutek št. 1097:
Preureditev in reforma italijanskih institucij in šolskih in izobraževalnih dejavnosti v tujini

Roma 24 . 03 . 1993

POVZETEK | ESTRATTO

ita

Art.1 (Finalità). 1. La Repubblica [...] garantisce e promuove, come contributo allo sviluppo di relazioni multiculturali, la conservazione e la diffusione dell'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane, nonché ogni altra iniziativa educativa tra cittadini italiani all'estero e i loro congiunti, i cittadini naturalizzati di origine italiana e i cittadini dei Paesi ospitanti o di Paesi terzi ad essi interessati. (p.7)

slo

1. člen (cilji). 1. Republika [...] zagotavlja in spodbuja, za razvoj medkulturnih odnosov, ohranjevanje in širjenje italijanskega jezika in poznavanja italijanske kulture, kot tudi vsake druge vzgojne pobude med italijanskimi državljani v tujini in njihovimi sorodniki, naturaliziranimi državljani italijanskega porekla in državljani gostujočih in tretjih držav, ki se zanje zanimajo.

Contestualizzazione

Scrolla per leggere