AKCIJE, STRASTI, VIZIJE

AZIONI, PASSIONI, VISIONI

DARKO BRATINA je na področju kulture, v družbi in politiki svoje akcije vedno osnoval na analizi in globalni viziji. Po Wrightu Millsu smo to sposobnost imenovali njegovo sociološko imaginacijo, ki tudi v kaosu razloči temeljne družbene poteze in lahko pripomore k njenim spremembam, izboljšanju. Darka Bratino so podpirale tudi njegove strasti – umirjene, neomajne, vztrajne. Predvsem strast do znanja in filma, čut pripadnosti čezmejni domovini, strast za politiko in novi svet, ki ga je naznanjala.

Analisi e visioni d'insieme guidavano le azioni di DARKO BRATINA nel campo della cultura, nella società e in politica. Sulla scorta di Wright Mills, era questa la sua immaginazione sociologica che sa distinguere l'ordito di una società anche nel caos, per modificarla, migliorarla. A sostenerlo, Darko Bratina aveva anche le sue passioni, misurate ma convinte e tenaci. Anzitutto la passione per la conoscenza e per il cinema, per un'appartenenza consapevole a uno spazio oltre confine, la passione per la politica e il mondo nuovo che annunciava.

Biti obenem Slovenec in Italijan ni zapleteno,
je kvečjemu očarljivo.

Essere insieme italiani e sloveni non è difficile,
semmai è solo affascinante.

Večkrat se sprašujem, kako je mogoče živeti na meji, ali bolje rečeno v mejnem pasu [...] in ne poznati ene ali druge množice, ki ne moreta biti drugega kot komplementarni, kakor določa veda o množicah, prav zaradi meje same.

Spesso mi domando come è possibile vivere sulla frontiera o meglio nella fascia di frontiera [...] igno­rando l'uno o l'altro insieme che non possono che essere, come l'insiemistica definisce, l'uno all'altro complementari proprio in virtù della frontiera stessa.